Aktuelle indsatser

Her kan du se, hvor vi lige nu er i gang med at klimatilpasse vores kommune (Grå felter på kortet). Du kan også se de områder, hvor der er risiko for oversvømmelser. Vi kalder dem fokusområder. (Blå felter på kortet)

Projekter

Billede af projektet

Vejene omkring Vifdam

Søgade, Hospitalsgade og Låsbygade skal bidrage til at klimatilpasse Kolding midtby.

Læs mere
Billede af projektet

Oplandsprojekt

En pumpe og sluse ved Kolding Å kan ikke stå alene, når risikoen for oversvømmelser langs åen i Kolding by skal minimeres. Derfor vil Kolding Kommune midlertidigt tilbageholde vand fra oplandet til Kolding Å. Projektet kaldes Oplandsprojektet.

Læs mere
Billede af projektet

Pumpe og sluse

Klimatilpasningsprojektet skal bidrage til at håndtere og regulere de store vandmængder i Kolding Å, der stammer fra skybrud og langvarig nedbør.

Læs mere
Billede af projektet

Vifdam

Borgerne omkring det grønne område i Vifdam ønsker at bruge klimatilpasningen til at fremme naturen.

Læs mere
Billede af projektet

Brændkjær

Stort klimatilpasningsprojekt i Brændkjær er med til at skabe mere attraktive fællesarealer i AAB/Bovias boligområder. Samtidig er projektet med til at klimatilpasse Kolding midtby. Det er beboerne i AAB, der har været med til at udvikle regnvandsløsningen og siden har stemt ja, til at projektet skulle realiseres i området.

Læs mere

Fokusområder

Billede af projektet

Rylevej

Der har gentagne gange været problemer med oversvømmelser af huse og haver langs Rylevej.

Læs mere
Billede af projektet

Kolding midtby

Langs Kolding Å i Kolding midtby er der flere områder, der i forskellig grad er truet af oversvømmelse ved stormflod og kraftig eller langvarig nedbør.

På kortet er der angivet et større område, der indeholder alle de små oversvømmelsestruede områder. Området i Kolding midtby, der er udpeget i Klimatilpasningsplanen, som et af de prioriterede områder, rummer generelt store værdier, som fx brandstationen og vigtige vejknudepunkter.

Læs mere
Billede af projektet

Kolding Havn

I området omkring Kolding Havn er der oversvømmelsesrisiko ved store nedbørsbørsmængder og hvis kloakrørene er overbelastede.

 

 

Læs mere
Billede af projektet

Vamdrup

I Vamdrup er der to vejknudepunkter langs jernbanen, som bliver oversvømmet ved kraftig regn, fordi vandet samler sig under jernbanebroen.

 

Læs mere

Andre tiltag

Kloakseparering

Kloakseparering betyder, at vi deler kloaksystemet op, så spildevand bliver ledt til renseanlægget, mens regnvandet, der jo er rent i forvejen, bliver ledt direkte tilbage i naturen.

Læs mere

Se færdige og fremtidige projekter

Her finder du alle færdige og fremtidige projekter

Se færdige og fremtidige projekter