nyhedsbillede
27/01/2017

Sådan får du et regnbed i haven

Et regnbed er et bed med planter, der kan tåle at stå i vand såvel som tørke, og hvor regn vandet kan nedsive, fordampe og optages af planterne. Et regnbed kan være smukt at se på og anlægges, så det ligner et almindeligt staudebed. Regnbedet optager både den regn, der falder ned i bassinet og det regnvand, der ledes dertil fra tag og evt. indkørsler og terrasser. Fra nedløbsrørets udløb laver man derfor en rende eller et rør med fald hen mod regnbedet, hvorfra vandet langsomt siver ned i jorden.

Et regnbed skal placeres i et lavtliggende område af haven med fald væk fra bygninger på grunden og minimum 2 m fra bygning (5 m, hvis der er kælder) og 2 m fra naboskel. Et regnbed etableres ved at grave jorden væk i en fordybning, fx 60 cm, og herefter fylde det med en blanding af muld og grus, hvor vandet nemt kan trænge igennem. Bedet beplantes med græs, planter og buske, der både kan tåle at tørre ud og stå under vand. Regnbedets størrelse beregnes ud fra tagarealet. Hvis arealet i haven ikke tillader et stort nok regnbed, kan man tilkoble en faskine. Hvis du er i tvivl, så
husk at du kan kon takte din lokale klimaentreprenør eller anlægsgartner.

Man kan også selv grave og anlægge sit regnbed, men af hensyn til risiko for rotter kræver det en autoriseret kloakmester at frakoble tagnedløbet fra kloaksystemet.  Vil du gerne aflede regnvand gennem et regnbed, skal du have en tilladelse fra Kolding Kommune. Det gør du her på hjemmesiden, hvor du også kan en tjekliste med en række forhold du skal være opmærksom på inden du søger.
Bemærk at jordens nedsivningsevne skal testes – er jorden sandholdig kan der nedsives, mens en tung og leret jord ikke er egnet. Det er også muligt at nedsive regn vandet i en græsplæne – arealet beregnes på samme vis som et regnbed.

Hvorfor skal du vælge et regnbed?
Regnbedet er en relativ nem løsning at anlægge og giver mulighed for at bibringe haven nye oplevelser i form af mere flora og fauna. Regnbedet er en synlig måde at klimatilpasse
på – og kan være til inspiration for naboer, venner og familie.

Vidste du…
At der findes en række anbefalinger til hvilke planter, der er egnede i regnbede – fx almindelig akeleje og mjødurt, blodrød storkenæb med flere. På Haveselskabets hjemmeside kan du finde flere planter og få mere inspiration til dit regnbed.

Logo Tilbage