Hylkedalen og Seest Mølleå

Projektet i Hylkedalen og omkring Seest Mølleå skal bidrage til at klimatilpasse Kolding midtby.

Ved skybrud og langvarigt regnvejr ledes vandet med stor hastighed ned gennem Hylkedalen ud i Kolding Å, hvor det i værste fald bidrager til store oversvømmelser i Kolding midtby.

Projektet i Hylkedalen skal både klimatilpasse ved at holde åen i vandet tilbage og skabe merværdier til gavn for byens borgere og naturen.

Klimatilpasningsprojektet omkring Seest Mølleå er samtidig en del af en større udviklingsplan for Hylkedalen og Seest Fritidslandskab. Nærområdets borgere og Hylkedalens brugere har ved en række workshops bidraget til et idékatalog med ønsker til området.

Klimatilpasning – Skitseprojekt
Arbejdet med at tilbageholde vand fra Seest Mølleå sker i to udvalgte områder i Hylkedalen. Det ene område ligger neden for Seest Idrætspark, det andet område er lidt øst for motorvejsbroen.

I begge områder etableres et jorddige, hvor vandløbet vil passere under diget via et rør. Røret bliver tilpasset, så der kun vil ske tilbageholdelse af vand, når der kommer kraftig eller længerevarende regn. Desuden udformes røret, så der fortsat er fri passage for vandløbets fisk og smådyr. Jorddigerne bliver anlagt, så de indpasses i landskabet, og de tilsås med græs og urter. I begge områder bliver vandløbet samtidigt flyttet ud midt i ådalen, hvor det får et mere snoet og terrænnært forløb. Med disse tiltag vil det være muligt at tilbageholde knap 60.000 m3 vand.

Merværdier og synergier
Ud over at tilbageholde vandet vil projektet skabe en række synergier og merværdier i form af øget naturkvalitet, kvælstoffjernelse og rekreative forhold.

Øget naturkvalitet
Projektet tilfører området en større biodiversitet, bl.a. etablering af vandhuller, gensnoning af vandløb, afgræsning og flere våde enge.

Kvælstoffjernelse
Når projektet er gennemført, vil det også bidrage til at fjerne kvælstof. Dette vil primært ske, når   de nærliggende engområder bliver oversvømmet med åvand og ved af fjerne dræn.

Rekreative tiltag
Som et resultat af borgerinddragelsen er der i skitseprojektet kommet stor fokus på tilgængelighed og rekreative muligheder. I dag kan områderne kun nydes på afstand, men fremadrettet bliver det muligt at bevæge sig ud i områderne – som følge af nye adgangsveje, flere og sammenhængende stier, opholdsarealer, og mulighed for at komme tættere på vandet.

På jorddigerne bliver der anlagt en bred sti, så man får mulighed for at krydse ådalen flere steder. På diget neden for Seest Idrætspark bliver der etableret et rekreativt ’opholdsbygværk’, hvor vandløbet løber under diget, så der bliver mulighed for at komme helt ned til vandløbet. Der graves desuden to lavvandede vandhuller, hvor det ene etableres med store trædesten. Vandhullet med trædestenene bliver forbundet med både nye og eksisterende stier i området.

De kreative tiltag sker i tæt samarbejde med brugerne af Hylkedalen, som har bidraget med ideer til området igennem en række workshops.

Baggrund
Kolding by er ekstra udfordret af klimaændringerne af to grunde. Som østvendt kystby er der risiko for stormflod. Desuden er Kolding placeret i bunden af en ådal, hvor Kolding Å løber gennem byen og ender i Kolding Fjord. Det betyder, at der er risiko for, at åen går over sine bredder og oversvømmer de lavtliggende byområder, når der er skybrud eller langvarig kraftig regn. Derfor gennemfører Kolding Kommune et stort klimatilpasningsprojekt, kaldet Kolding Å-projektet.

Projektet består af to delprojekter

1. Kolding Å – Ådalen der klimatilpasser oplandet til Kolding Å (området vest for den jyske motorvej E45).
2. Kolding Å – Pumpe/sluse, der regulerer og håndterer store vandmængder i Kolding Å

Klimaprojektet i Seest Mølleå og Hylkedalen hører under 1. del, der skal forsinke vandet i Kolding Ådal inden det løber ud i Kolding Å. Der vil komme flere projekter under Kolding Å – Ådalen og vi opdaterer hjemmesiden efterhånden, som projekterne starter op.

Opstart

2017

Forventet færdiggørelse

2021

Hvis du vil vide mere om projektet, kontakt:

kontaktperson

Inger Wiuff

76 36 36 27 inwj@bluekolding.dk