Hylkedalen holder på vandet

Klimatilpasningsprojektet i Hylkedalen er færdiganlagt og blev indviet den 1. november 2021.

Anlægget kan tilbageholde knap 60.000 kubikmeter vand og består af to jorddiger, der går på tværs af Hylkedalen. Vandet i Seest Mølleå passerer de to diger gennem rør, der kan tilpasses, så vandet forsinkes på vejen mod Kolding Å, når der er langvarig regn eller skybrud. På den måde bidrager projektet til at tilbageholde vandet og minimere risikoen for oversvømmelser af veje og huse i Kolding by.

Til gavn for naturen
Som en del af projektet i Hylkedalen er der gennemført en række naturforbedrende tiltag. Seest Mølleå er på to strækninger og den nederste del af Tandholt Bæk blevet gen-snoet. Her er der også lagt sten og grus ud i de nye vandløb for at give fisk og smådyr de bedste levesteder.

Desuden er der ryddet en del krat og fældet nogle træer, så ådalen er blevet mere lysåben. Det gavner både sårbare planter og den sjældne birkemus, som lever i Hylkedalen. Der er også sat hegn op, så får og kreaturer kan græsse i områderne, og dermed hjælpe med til at holde opvæksten nede.

Alt i alt tilfører klimatilpasningsprojektet i Hylkedal-området en større biodiversitet, og bidrager også til at fjerne kvælstof.

Til gavn for lokale borgere og Hylkedalens brugere
Klimatilpasningsprojektet er samtidig en del af en større udviklingsplan for Hylkedalen og Seest Fritidslandskab. Nærområdets borgere og Hylkedalens brugere har ved en række workshops bidraget til et idékatalog med ønsker til området.

Det har resulteret i øget tilgængelighed i Hylkedalen og flere rekreative muligheder i området. Bl.a. er der lavet flere nye stier i forbindelse med jorddigerne, der gør det nemmere at komme på tværs af ådalen, og der er lavet nye mountainbikespor. Flere af stierne hænger sammen med det nye Trail Center ved Seest Idrætsplads, så der er skabt mere sammenhæng i området.

Læs mere Hylkedalen på kolding.dk. 

Se også videoen om klimaprojektet og de øvrige tiltag i Hylkedalen

Baggrund
Kolding by er ekstra udfordret af klimaændringerne af to grunde. Som østvendt kystby er der risiko for stormflod. Desuden er Kolding placeret i bunden af en ådal, hvor Kolding Å løber gennem byen og ender i Kolding Fjord. Det betyder, at der er risiko for, at åen går over sine bredder og oversvømmer de lavtliggende byområder, når der er skybrud eller langvarig kraftig regn. Derfor gennemfører Kolding Kommune et stort klimatilpasningsprojekt, kaldet Kolding Å-projektet.

Projektet består af to delprojekter

1. Kolding Å – Ådalen der klimatilpasser oplandet til Kolding Å (området vest for den jyske motorvej E45).
2. Kolding Å – Pumpe/sluse, der regulerer og håndterer store vandmængder i Kolding Å

Klimaprojektet i Hylkedalen hører under 1. del, der skal forsinke vandet i Kolding Ådal inden det løber ud i Kolding Å.

Opstart

2017

Færdiggørelse

2021

Hvis du vil vide mere om projektet, kontakt:

kontaktperson

Inger Wiuff

76 36 36 27 inwj@bluekolding.dk