Rønnealle

Det nuværende kloaksystem i området ved Rønneallé for lille og trænger til renovering.

Kloaksystemet i området er etableret i 1950-60’erne, er gammelt, nedslidt og kan derfor give problemer i området med vand i kældre eller vand på gader og veje ved skybrud eller ved langvarige regn. Udover Rønnealle omfatter området Lindeallé, Akacievej, Elmevej og dele af Galgebjergvej, Magnolievej, Kastanieallé og Kastanievænget.

Alle ejendommene ligger i dag i et område, hvor spildevand og regnvand løber i den samme rørledning.

Desuden ligger der i dag et åbent bassin i villakvarteret ved Rønnealle 5. Bassinet bruges til at opmagasinere sammenblandet regnvand og spildevand, når kloaksystemet ikke længere kan følge med ved kraftige regnskyl. Bassinet er det ældste og eneste åbne bassin i kommunen, som ligger inde midt i et boligområde. Bassinet er uhygiejnisk og der er set rotter i og omkring bassinet.

Plan for området
Planen er at ændre kloaksystemet, så regnvand og spildevand håndteres i to særskilte systemer – et såkaldt separatkloakeret system.

Formålet med at gennemføre en separatkloakering i området er, at:

• Nedlægge bassinet ved Rønnealle 5 og erstatte det med et grønt område, der giver adgang til slugten også kaldet Alpedalen.
• Udbygge og forskønne det eksisterende regnvandsbassin i Alpedalen, så det kan rumme regnvandet fra Rønnealle mv.
• Reducere risikoen for oversvømmelser af kældre, gader og veje med spildevand og regnvand i tilfælde af skybrud.
• Reducere udledninger af opspædet spildevand til Kolding Å og Kolding Fjord i forbindelse med skybrud.
• Reducere energiforbruget til at pumpe og behandle regnvand i spildevands-systemet.

Som udgangspunkt anlægges helt nye spildevandsledninger med samme placeringer som i dag og desuden etableres nye regnvandsledninger parallelt med spildevandsledningen.

Regnvandet løber ud i Kolding Å, men først – for at undgå for meget pres på Kolding Å under skybrud – opsamles regnvandet i regnvandsbassinet i Alpedalen vest for Rønneallé, for derefter at blive ledt gennem slugten ned mod Agertoften og videre til Kolding Å og Kolding Fjord.

Fakta om projektet

Forventet start

Efterår 2017

Forventet færdiggørelse

Efterår 2019

Planen er at nedlægge bassinet ved Rønneallé 5 og erstatte det med et grønt område, der giver adgang til slugten vest for området.

Desuden skal det eksisterende regnvandsbassin i slugten udbygges og forskønnes, så det kan rumme regnvandet fra Rønnealle, mv.