Oplandsprojekt

En pumpe og sluse ved Kolding Å kan ikke stå alene, når risikoen for oversvømmelser langs åen i Kolding by skal minimeres. Derfor vil Kolding Kommune midlertidigt tilbageholde vand fra oplandet til Kolding Å. Projektet kaldes Oplandsprojektet.

En pumpe og sluse på Kolding Å har en effekt i forbindelse med skybrud i sommerhalvåret og ved høj havvandsstand i Kolding Fjord. Om vinteren, hvor der ofte regner i længere perioder, så jorden bliver helt vandmættet, kan sluse og pumpe ikke klare de store vandmængder alene. I disse situation er der behov for at holde vandet tilbage længere oppe i vandløbssystemet – fx ved at tilbageholde det midlertidigt, indtil der igen er plads i Kolding Å.

Der er flere vandløbsgrene der løber sammen til Kolding Å – bl.a. Vester Nebel Å, Seest Mølleå og Harte-kanalen. Det er derfor nødvendigt at tilbageholde vandet flere steder i oplandet til Kolding Å. Kolding Kommune undersøger p.t. forskellige muligheder for ”vandparkering” i Kolding Å –systemet.

Baggrund
Kolding by er ekstra udfordret af klimaændringerne af to grunde. Som østvendt kystby er der risiko for stormflod. Desuden er Kolding placeret i bunden af en ådal, hvor Kolding Å løber gennem byen og ender i Kolding Fjord. Det betyder, at der er risiko for, at åen går over sine bredder og oversvømmer de lavtliggende byområder, når der er skybrud eller langvarig kraftig regn. Derfor gennemfører Kolding Kommune et stort klimatilpasningsprojekt, kaldet Kolding Å-projektet.

Oplandsprojektet er et stort og omfattende projekt med mange involverede parter og myndigheder, som alle skal inddrages og høres. Desuden skal konsekvenserne for infrastruktur, naturforhold, geotekniske forhold, muligheder for myndighedstilladelser, alternativer mv. undersøges nærmere. Det er desuden vigtigt at få kortlagt og beskrevet, hvilke konsekvenser gennemførsel af et projekt kan have for den enkelte lodsejer.

Kolding Å-projektet består af to delprojekter:

Kolding Å – Ådalen, med midlertidig opmagasinering af vand i oplandet til Kolding Å (området vest for den jyske motorvej E45, Harte-Dons Søerne, Hylkedalen og området ved Bølling Bæk og Vester Nebel Å-systemet). Forventes færdigt i 2026.

Kolding Å – Pumpe/sluse, der regulerer og håndterer store vandmængder i Kolding Å. Forventes færdigt i 2024 – læs mere om pumpe/sluse-projektet.

Informationsmøder

Herunder kan du se præsentationer fra infomøder om oplandsprojektet.

Præsentationer fra møder den 16. september 2020.

 

 

Forventet færdiggørelse

Efterår 2026

Kontakt os for mere information

kontaktperson

Lotte Madsen

79 79 74 34 llma@kolding.dk

Det er de markerede områder på kortet, der bliver kigget på i oplandsprojektet.